Leveringsvoorwaarden

 

Fijn dat je bestelt via de webapplicatie van The Sparkle Company! The Sparkle Company heeft de onderstaande algemene voorwaarden. Als je bestelt via The Sparkle Company ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.


A. Het bedrijf The Sparkle Company is gevestigd:


Huizekamplaan 3
4153 XR Beesd
hello@thesparklecompany.nl
KVK 17225620
BTW  NL 148279260B01The Sparkle Company is een webapplicatie waarmee bezoekers kaartjes en andere personaliseerbare producten kunnen bestellen, laten drukken en verzenden. De ontwerpen worden gedrukt op een digitale drukpers, lasergesneden, lasergegraveerd onder besteed aan zorgvuldig uitgekozen leveranciers.

 


B. Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomsten. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van The Sparkle Company. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar hello@thesparklecompany.nl. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.


1. Algemene verkoopvoorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij The Sparkle Company. Deze voorwaarden zijn via de site www.persoonlijketrouwkaarten.nl te raadplegen.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van The Sparkle Company zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
2.3. De prijzen die vermeld staan in deze voorwaarden zijn de enige goede prijzen. Eventuele rekenfouten of typefouten elders in de site kunnen worden gecorrigeerd op basis van deze prijzentabel.
2.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door The Sparkle Company.
2.5. The Sparkle Company is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
3.2. De prijzen staan vermeld in de Algemene Voorwaarden, onder het kopje PRIJZEN en worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
3.3. Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd indien er direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er vooraf een machtiging tot betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven bij de bestelling.
3.4. Indien de betaling wordt herroepen, bent u The Sparkle Company het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.5. Indien uw betaling in gebreke blijft, is The Sparkle Company gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6. De prijzen kunnen stijgen of er kan een actie zijn. Op het moment van afrekenen wordt in het winkelmandje de juiste prijs weergegeven. Deze prijs is juist en er kan niet alsnog later aanpsraak worden gemaakt op een actie, danwel lagere of hogere prijzen.


Artikel 4. Levering
4.1. Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij. Meestal is dit DHL, DHL4you of PostNL.
4.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.
4.3. De bestellingen worden uitgevoerd op de door u aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
4.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag en Pinksteren. En op bevrijdingsdag (5 mei) eens in de vijf jaar (2020).
4.3. The Sparkle Company is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
4.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
4.6. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven adres of adressen. The Sparkle Company is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.
4.7. The Sparkle Company heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
4.8. Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.                                                                                                                                                                       4.9 The Sparkle Company heeft het recht om de producten te voorzien van een logo of kenmerk van The Sparkle Company.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom van de producten gaat op u over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
5.2. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering.
5.3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij The Sparkle Company en/of de betreffende illustrator.Artikel 6. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van The Sparkle Company en eventuele leveranciers en dienen door u te worden gerespecteerd.
6.2. The Sparkle Company maakt gebruik van beelden van derden en draagt hierover rechten af aan de betrokkenen. The Sparkle Company garandeert niet dat alle gebruikte beelden geen inbreuk geeft op eigendomsrechten van derden.
6.3. Indien u van mening bent dat eigendomsrechten worden aangetast, kunt u dit schriftelijk melden aan The Sparkle Company, Atoomweg 81, 3542 AA Utrecht.
6.4. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van The Sparkle Company en de betreffende illustratie of afgeleide daarvan mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. The Sparkle Company behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp/illustratie voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
6.5. Indien de klant via de applicatie eigen afbeeldingen of foto's inlaad, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient u dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto's, aan ons te kennen te geven.
7.3. The Sparkle Company heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen. Hierbij kan The Sparkle Company niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
7.4. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd, kunnen niet gereclameerd worden.Artikel 8. Bestellingen / communicatie
8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en The Sparkle Company en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met The Sparkle Company, is The Sparkle Company niet aansprakelijk.


Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft The Sparkle Company het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat The Sparkle Company verplicht is tot enige schadevergoeding.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan The Sparkle Company kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.


Artikel 10. Diversen
10.1. Wanneer The Sparkle Company de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.
10.2. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.


Artikel 11. Eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van The Sparkle Company. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van The Sparkle Company. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan The Sparkle Company.


Officiële prijzen
De prijzen die in deze tabel staan, zijn de enige juiste en toepasbare. Bij reken- of typefouten in de site kan achteraf op deze prijzen worden teruggevallen.